Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://dgpnz.dgpnz.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Jak przetwarzamy Państwa dane?

  1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.
  2. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzierżoniowska Grupa Producentów Nasion Zbóż sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, ul. Ceglana 8, 58-260 Bielawa, dalej jako („Spółka”).
  3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie tradycyjnej na adres Spółki: Dzierżoniowska Grupa Producentów Nasion Zbóż sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, ul. Ceglana 8, 58-260 Bielawa
  4. Inspektor ochrony danych: dgpnz@dgpnz.pl
  5. Cele i podstawa przetwarzania: W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
  1. Odbiorcy danych: Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane przekazywane będą podmiotom świadczącym usługi doradcze, upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe, biura informacji gospodarczej, pośredniczące w zawieraniu umów, świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji, drukarskie, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, obsługi telefonicznej i elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne).
  2. Okres przechowywania: Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. Pouczenie o prawach: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do skargi: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Profilowanie i EOG Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  2. Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień naszej Polityki prywatności było lub stało się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Polityki prywatności pozostają nadal w mocy, a zapis nieskutecznego lub nieważnego postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny możliwie najlepiej służy realizacji zakładanego ekonomicznego celu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i intencji Stron.